پر کردن موارد زیر الزامی است


فشردن دکمه مقابل به معنای پذیرفتن تمامی قوانین و مقررات وب سایت اهل قلم است. ظرف مدت یکماه پس از تاریخ ثبت نام اولیه، چنانچه نواقص برطرف و ثبت نام تکمیل نشود، سیستم به صورت اتوماتیک درخواست ثبت نام شما را حذف خواهد کرد.